การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24

The 24th National Convention on Civil Engineering

 

วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาประเทศในยุค 4.0+

“Civil Engineer’s Contribution to Thailand 4.0+”

 

วันที่ 10 – 12 กรกฏาคม 2562

ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

 

ข่าวสั้น

 • กรุณาอัพโหลดไฟล์สำหรับการนำเสนอก่อนการนำเสนอ 1 วัน กดที่นี้
 • กำหนดการและลำดับการนำเสนอบทความ กดที่นี้
 • ส่งบทความฉบับเต็ม กดที่นี้
 • วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ 31 พฤษภาคม 2562 (ขยายครั้งที่ 2)
 • แจ้งผลบทความ 15 มิถุนายน 2562
 • วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ 15 พฤษภาคม 2562 (ขยายครั้งที่ 1)
 • ส่งบทคัดย่อ และ ส่งบทความฉบับเต็ม กดที่นี้  
 • วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ 31 มีนาคม 2562
 • วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ 30 เมษายน 2562 (ขยายครั้งที่ 1)
 • วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ 30 เมษายน 2562
 • แจ้งผลบทความ 31 พฤษภาคม 2562
 • วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่วงหน้า 15 มิถุนายน 2562
 • การประชุมวิชาการ NCCE24 10 – 12 กรกฏาคม 2562
 • อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการหาผู้อ่านบทความและเริ่มพิจารณาบทความที่ส่งเข้ามา 19/2/2019
 • ลงทะเบียนร่วมงาน สามารถดูรายละเอียด ที่นี้
 • ส่งบทความ สามารถดูรายละเอียดได้ ที่นี้
 • ขั้นตอนการส่งบทความ สามารถดูรายละเอียดได้ ที่นี้