การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24

The 24th National Convention on Civil Engineering

 

วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาประเทศในยุค 4.0+

“Civil Engineer’s Contribution to Thailand 4.0+”

 

วันที่ 10 – 12 กรกฏาคม 2562

ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุดรธานี