หลักการและเหตุผล

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 (NCCE24)

ภายใต้หัวข้อ: “วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาประเทศในยุค 4.0+”

ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฏาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การพัฒนาประเทศในยุค 4.0+ ซึ่งเป็นช่วงดำเนินนโยบายที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธาในส่วนของการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม การจัดการความรู้และงานวิจัย มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศมาตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคตวิศวกรโยธาเป็นวิชาชีพที่จำเป็นและมีความสำคัญสำหรับการพัฒนาในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาประเทศในยุค 4.0+”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ นักวิชาการ นักวิจัย วิศวกร และผู้ปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมโยธา และสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ และเป็นช่องทางในการต่อยอดนวัตกรรม งานวิจัย และประสบการณ์ทางด้วยวิศวกรรมโยธาเหล่านี้ รวมทั้งการนำผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นไปใช้งานจริงให้เกิดประโยชน์ในภาพรวม ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ NCCE24

Be the first to comment on "หลักการและเหตุผล"

Leave a comment