หัวข้อของการประชุม

 • วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering, STR)
 • วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction Material Engineering, MAT)
 • วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง (Construction Engineering and Management, CEM)
 • วิศวกรรมปฐพี (Geotechnical Engineering, GTE)
 • วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์ (Intelligent Transportation, Traffic and Logistics Engineering, TRL)
 • วิศวกรรมแหล่งน้ำ (Water Resource Engineering, WRE)
 • วิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Survey and Geographic Information System Engineering, SGI)
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environmental and Energy Engineering, ENV)
 • วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Engineering, INF)
 • วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (Civil Engineering and Education, CEE)
 • วิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ (Defense Engineering and Technology, DET)

Be the first to comment on "หัวข้อของการประชุม"

Leave a comment