การนำเสนอผลงาน

  • วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering, STR)
  • วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction Material Engineering, MAT)
  • วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง (Construction Engineering and Management, CEM)
  • วิศวกรรมเทคนิคธรณี (Geotechnical Engineering, GTE)
  • วิศวกรรมขนส่ง จราจร และโลจิสติกส์ (Transportation, Traffic and Logistics Engineering, TRL)
  • วิศวกรรมแหล่งน้ำ (Water Resource Engineering, WRE)
  • วิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Survey and Geographic Information System Engineering, SGI)
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environmental and Energy Engineering, ENV)
  • วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Engineering, INF)

Be the first to comment on "การนำเสนอผลงาน"

Leave a comment