การส่งบทความ

 

คำแนะนำในการเขียนบทความเสนอในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 24 ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

นำส่งบทคัดย่อของบทความที่จะนำเสนอและตีพิมพ์ให้กับคณะกรรมการพิจารณาบทความพิจารณาในเบื้องต้น โดยพิมพ์บทคัดย่อบนโปรแกรม MS Word ลงบนแม่แบบจัดการประชุมด้านล่าง (หากเป็นบทคัดย่อให้ลบส่วนอื่นในบทความตัวอย่างที่ไม่ใช่บทคัดย่อออก)  จากนั้นเข้าระบบส่งบทความและ Upload ไฟล์บทคัดย่อเข้าสู่ระบบ โดยสามารถตรวจสอบสถานะของบทความได้ผ่านการเข้าสู่ระบบจัดการบทความบนหน้าเว็บไซต์การประชุมวิชาการฯ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาบทความพิจารณาบทคัดย่อเรียบร้อยแล้ว จะปรับปรุงสถานะของบทความบนระบบเว็บไซต์ ผู้เขียนเข้าระบบเพื่อตรวจสอบ ผู้เขียนบทความจัดทำบทความฉบับสมบูรณ์ โดยใช้โปรแกรม MS Word และแม่แบบเอกสารที่คณะกรรมการจัดการประชุมฯ เตรียมไว้ให้เท่านั้น ขอความร่วมมือผู้เขียนบทความทุกท่านให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในแม่แบบเพื่อให้บทความอยู่ในรูปแบบเดียวกันทั้งฉบับ แล้วจึงนำเข้าบทความฉบับเต็มเข้าสู่ระบบอีกครั้ง

***เอกสาร Full Paper ใช้เมื่อบทความได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้ว

Be the first to comment on "การส่งบทความ"

Leave a comment