กำหนดการนำเสนอ

ผู้นำเสนอบทความ จัดเตรียม file นำเสนอในรูปแบบ PowerPoint Office 2013
แผนผังห้องนำเสนอบทความรายสาขา

ผู้นำเสนอบทความต้องนำไฟลนำเสนอลงไว้ในคอมพิวเตอร์ของห้องนำเสนอก่อนเริ่ม Session เท่านั้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ในแต่ละห้อง

ผู้นำเสนอมีเวลา ทั้งสิ้น 15 นาที ต่อ 1 บทความ (นำเสนอ 10 นาที และตอบคำถาม 5 นาที)

ก่อนปิด Session จะมีพิธีมอบใบประกาศ ให้กับผู้นำเสนอบทความ และถ่ายภาพร่วมกัน โดยภาพทั้งหมดจะถูกอัพโหลดลงในเวปไซต์ NCCE24 ในวันถัดไป

ไฟล์กำหนดการนำเสนอบทความรายสาขา

ตารางเวลาการนำเสนอ
วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering, STR)
วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction Material Engineering, MAT)
วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง (Construction Engineering and Management, CEM)
วิศวกรรมปฐพี (Geotechnical Engineering, GTE)
วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์ (Intelligent Transportation, Traffic and Logistics Engineering, TRL)
วิศวกรรมแหล่งน้ำ (Water Resource Engineering, WRE)
วิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Survey and Geographic Information System Engineering, SGI)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environmental and Energy Engineering, ENV)
วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Engineering, INF)
วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (Civil Engineering and Education, CEE)
วิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ (Defense Engineering and Technology, DET)

Be the first to comment on "กำหนดการนำเสนอ"

Leave a comment