กำหนดการนำเสนอ

ผู้นำเสนอบทความ จัดเตรียมไฟล์นำเสนอในรูปแบบ PowerPoint Office 2013
ผู้นำเสนอบทความต้องส่งไฟล์โดยการอัพโหลดผ่านระบบของเว็บไซต์เพื่อความสะดวกในวันงานที่อาจมีผู้เข้าร่วมจำนวนมากหรือนำไฟล์นำเสนอมาลงไว้ในคอมพิวเตอร์ของห้องนำเสนอก่อนเริ่ม Session เท่านั้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ในแต่ละห้อง

ผู้นำเสนอมีเวลา ทั้งสิ้น 15 นาที ต่อ 1 บทความ (นำเสนอ 10 นาที และตอบคำถาม 5 นาที)

ก่อนปิด Session จะมีพิธีมอบใบประกาศ ให้กับผู้นำเสนอบทความและถ่ายภาพร่วมกัน โดยภาพทั้งหมดอาจถูกอัพโหลดลงในเวปไซต์ NCCE24 ในวันถัดไป

ไฟล์กำหนดการนำเสนอบทความและแผนผังห้องนำเสนอบทความรายสาขา

ดูกำหนดการนำเสนอแต่ละด้านคลิก

ซึ่งสาขาที่เกี่ยวข้องอาจรวมถึงด้านต่างๆ เหล่านี้
วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering, STR)
วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction Material Engineering, MAT)
วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง (Construction Engineering and Management, CEM)
วิศวกรรมปฐพี (Geotechnical Engineering, GTE)
วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์ (Intelligent Transportation, Traffic and Logistics Engineering, TRL)
วิศวกรรมแหล่งน้ำ (Water Resource Engineering, WRE)
วิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Survey and Geographic Information System Engineering, SGI)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environmental and Energy Engineering, ENV)
วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Engineering, INF)
วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (Civil Engineering and Education, CEE)
วิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ (Defense Engineering and Technology, DET)

Be the first to comment on "กำหนดการนำเสนอ"

Leave a comment