รูปแบบการจัดงาน

 

  • การนำเสนอผลงานวิจัยและการประยุกต์ (Presentation of research and applications)
  • การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (Special Lectures by guest speaker)
  • นิทรรศการความก้าวหน้าด้านการวิจัยและเทคโนโลยีทางวิศวกรรมโยธา (Exhibition of advanced research and technologies in civil engineering)

Be the first to comment on "รูปแบบการจัดงาน"

Leave a comment