กำหนดการจัดงานประชุม

กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 24 ประจำปี 2562
ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี

10 กรกฎาคม 2562
09:00-11:00 ลงทะเบียน
12:00-13:00 รับประทานอาหารกลางวัน
13:00-15:00 พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ
15:00-17:00 นำเสนอบทความ
17:00-18:00 ประชุมหัวหน้าสาขา
18:00-22:00 งานเลี่ยงรับรองและพิธีส่งมอบธงเจ้าภาพครั้งถัดไป
11 กรกฎาคม 2562
09:00-12:00 นำเสนอบทความ/ชมนิทรรศการ
12:00-13:00 รับประทานอาหารกลางวัน
13:00-17:00 นำเสนอบทความ
12 กรกฎาคม 2562
09:00-12:00 นำเสนอบทความ/ชมนิทรรศการ
12:00-13:00 รับประทานอาหารกลางวัน